آدرس:
مشهد، بلوار احمد آباد، کوهسنگی ۲۴

ایمیل:
info@mashhadcondom.com

شماره تماس:

۰۵۱۳۸۵۵۱۸۵۵